اوراکل اپکس-پیدا کردن کاراکتر و تغییر آن در اوراکل

پیدا کردن کاراکتر و تغییر آن در اوراکل

برای پیدا کردن کاراکتر در اوراکل می توانید از روش های زیر استفاده کنیم:
در مثال اول می خواهیم که کاراکتر a را در هرجای رشته در اوراکل پیدا کرده و با کاراکتر b جایگزین کنیم.

 

—-Old
select ascii('a') from dual —> 97
Select chr(97) from dual —> a
—-New
select ascii('b') from dual —> 97
Select chr(98) from dual —> b
۱)
SELECT replace('saeedha',chr(97), chr(98)) FROM dual
در مثال دوم می خواهیم که کاراکتر a را با یک کاراکتر ‘L’ در اوراکل در یک نقطه ای از رشته پیدا کرده و سپس جایگزین کنیم. ار دو دستور SUBSTR, REPLACE استفاده شده است.
۲)
select Substr(<input string>, 1, <Identified position -1 >)
||Replace(Substr(<input string>, <identified postion>, 1), <Char to be replaced>, <replacement char>)
||Substr(<input string>, <Identified position +1 >)
from dual
Select Substr('Pinapple', 1, 3)
||Replace(Substr('Pinapple', 4, 1), 'a', 'L')
||Substr('Pinapple', 5)
from dual
در مثال دوم می خواهیم که کاراکتر a را با یک کاراکتر ‘L’ در اوراکل در یک نقطه ای از رشته پیدا کرده و سپس جایگزین کنیم. ار دو دستور SUBSTR, REPLACE استفاده شده است.
۳)
SELECT replace('worldlllllllll',substr('world',4,1),'s') FROM dual
۴)
SELECT SUBSTR ('testtesttest', 1, INSTR ('testtesttest', 'test', 1, 2) - 1)
|| 'exam'
|| SUBSTR ('testtesttest',
INSTR ('testtesttest', 'test', 1, 2) + LENGTH ('test')
)
FROM DUAL
در این مثال از دستور regexp_replace در اوراکل استفاده شده است.
۵)
select regexp_replace('worldll','.','s',1,6) from dual
امیدوار هستم که کمک کرده باشم.
4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Oracle APEX Capabilities (OAC)