اوراکل اپکس- زمان پاسخ در اوراکل

زمان پاسخ (Responsive time) در اوراکل

 

ما دو نوع زمان پاسخ (Responsive time)  داریم:
  • Application response time
  • PL/SQL response time
بصورت کلی ما می توانیم از چند طریق در اوراکل این زمان ها را بدست آوریم:
v$sysmetric, v$active_session_history, v$sqlarea and v$sysmetric_summary , v$sql
برای اولی (Application response time): شما می توانید tkprof utility  اوراکل ، که نتیجه بصورت یک فایل است و آنرا باید بررسی کنیم.
برای دومی (PL/SQL response time) : اگر می خواهید زمان اجرای کوئری را در sqlplus در اوراکل مشاهده کنید به ترتیب زیر عمل می کنیم.
SQL> set timing on;
SQL> select * from table ;
Elapsed: 00:00:01.20
اگر می خواهید در پروسیجر و یا در scope بدست آورید به صورت زیر عمل کنید:
Declare
start_cpu_time NUMBER;
end_cpu_time NUMBER;
l_count NUMBER;
Begin
start_cpu_time := dbms_utility.GET_CPU_TIME;
/*
---
Your Query ...
---
select count(*) into l_count from test;
*/
end_cpu_time := dbms_utility.GET_CPU_TIME;
dbms_output.put_line('CPU Time (in seconds)= '|| ((end_cpu_time - start_cpu_time)/100));
End;
نتیجه گیری:
بهترین روش برای بدست آوردن زمان و تخمین در اوراکل ، Log گیری می باشد. به فرض مثال طی یک بازه زمانی همانند مثال بالا در پروسیجرهای خود در اوراکل قرارداده و نتیجه را در جدولی دخیره کنید. بعد از مدتی می توانید نتایج خوبی را بدست آورید.
Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Oracle APEX Capabilities (OAC)