اوراکل اپکس- جستجو در TYPE LONG در اوراکل

جستجو در فیلدهایی با Type LONG در اوراکل

بصورت معمول نمی توان در این نوع فیلدها در اوراکل عمل جستجو را انجام داد و استفاده از این نوع Type منقضی شده و نوع CLOB جایگزین مناسب آن می باشد، ولی در سورس ها خود اوراکل از این نوع Type ها استفاده کرده است. حال باید از یکسری ترفند برای جستجو در این خصوص استفاده کرد.
روش اول: بطور مثال می خواهیم ببینیم که ابجکت “emp” در چه View هایی در اوراکل استفاده شده است.

--۱ Create the table as select in oracle
create table view_text as
select view_name,to_lob(text) text from user_views;
--۲ Then use it in your select
select text from view_text where lower(text) like '%emp%';
--۳ Then clean up
Then clean up: drop table view_text
روش دوم:  در این مثال می خواهیم نام Constraint هایی که در اوراکل دارای شرطی با کلمه “STATUS” را پیدا کنیم.

--۱ Create the decoder function in oracle
create function text_decode( p_cons_name in varchar2 ) return varchar2
authid current_user
is
l_search_condition user_constraints.search_condition%type;
begin
select search_condition into l_search_condition
from user_constraints
where constraint_name = p_cons_name;
return l_search_condition;
end;
/
--۲ Then use it in your select
SELECT constraint_name, constraint_type, status, search_condition FROM USER_CONSTRAINTS where text_decode(constraint_name) like '%STATUS%';
--۳ Then clean up
drop function text_decode;
4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Oracle APEX Capabilities (OAC)