اوراکل اپکس-مقادیر Context در Session اوراکل

 

مقادیر Context در Session دیتابیس اوراکل

برای شما اسکریپتی را در این پست قرار میدهم که اطلاعات مورد نیاز یک کاربر، وقتی در محیط دیتابیس اوراکل یک session ایجاد می شود را می توان بدست آورد. لازم به ذکر می باشد برای برگرداندن مقادیر CONTEXT APEX باید از طریق APEX فراخوانی شده باشد.

 

select info.*
from (
select *
from (
select
sys_context ('userenv','ACTION') ACTION,
sys_context ('userenv','AUDITED_CURSORID') AUDITED_CURSORID,
sys_context ('userenv','AUTHENTICATED_IDENTITY') AUTHENTICATED_IDENTITY,
sys_context ('userenv','AUTHENTICATION_DATA') AUTHENTICATION_DATA,
sys_context ('userenv','AUTHENTICATION_METHOD') AUTHENTICATION_METHOD,
sys_context ('userenv','BG_JOB_ID') BG_JOB_ID,
sys_context ('userenv','CLIENT_IDENTIFIER') CLIENT_IDENTIFIER,
sys_context ('userenv','CLIENT_INFO') CLIENT_INFO,
sys_context ('userenv','CURRENT_BIND') CURRENT_BIND,
sys_context ('userenv','CURRENT_EDITION_ID') CURRENT_EDITION_ID,
sys_context ('userenv','CURRENT_EDITION_NAME') CURRENT_EDITION_NAME,
sys_context ('userenv','CURRENT_SCHEMA') CURRENT_SCHEMA,
sys_context ('userenv','CURRENT_SCHEMAID') CURRENT_SCHEMAID,
sys_context ('userenv','CURRENT_SQL') CURRENT_SQL,
sys_context ('userenv','CURRENT_SQLn') CURRENT_SQLn,
sys_context ('userenv','CURRENT_SQL_LENGTH') CURRENT_SQL_LENGTH,
sys_context ('userenv','CURRENT_USER') CURRENT_USER,
sys_context ('userenv','CURRENT_USERID') CURRENT_USERID,
sys_context ('userenv','DATABASE_ROLE') DATABASE_ROLE,
sys_context ('userenv','DB_DOMAIN') DB_DOMAIN,
sys_context ('userenv','DB_NAME') DB_NAME,
sys_context ('userenv','DB_UNIQUE_NAME') DB_UNIQUE_NAME,
sys_context ('userenv','DBLINK_INFO') DBLINK_INFO,
sys_context ('userenv','ENTRYID') ENTRYID,
sys_context ('userenv','ENTERPRISE_IDENTITY') ENTERPRISE_IDENTITY,
sys_context ('userenv','FG_JOB_ID') FG_JOB_ID,
sys_context ('userenv','GLOBAL_CONTEXT_MEMORY') GLOBAL_CONTEXT_MEMORY,
sys_context ('userenv','GLOBAL_UID') GLOBAL_UID,
sys_context ('userenv','HOST') HOST,
sys_context ('userenv','IDENTIFICATION_TYPE') IDENTIFICATION_TYPE,
sys_context ('userenv','INSTANCE') INSTANCE,
sys_context ('userenv','INSTANCE_NAME') INSTANCE_NAME,
sys_context ('userenv','IP_ADDRESS') IP_ADDRESS,
sys_context ('userenv','ISDBA') ISDBA,
sys_context ('userenv','LANG') LANG,
sys_context ('userenv','LANGUAGE') LANGUAGE,
sys_context ('userenv','MODULE') MODULE,
sys_context ('userenv','NETWORK_PROTOCOL') NETWORK_PROTOCOL,
sys_context ('userenv','NLS_CALENDAR') NLS_CALENDAR,
sys_context ('userenv','NLS_CURRENCY') NLS_CURRENCY,
sys_context ('userenv','NLS_DATE_FORMAT') NLS_DATE_FORMAT,
sys_context ('userenv','NLS_DATE_LANGUAGE') NLS_DATE_LANGUAGE,
sys_context ('userenv','NLS_SORT') NLS_SORT,
sys_context ('userenv','NLS_TERRITORY') NLS_TERRITORY,
sys_context ('userenv','OS_USER') OS_USER,
sys_context ('userenv','POLICY_INVOKER') POLICY_INVOKER,
sys_context ('userenv','PROXY_ENTERPRISE_IDENTITY') PROXY_ENTERPRISE_IDENTITY,
sys_context ('userenv','PROXY_USER') PROXY_USER,
sys_context ('userenv','PROXY_USERID') PROXY_USERID,
sys_context ('userenv','SERVER_HOST') SERVER_HOST,
sys_context ('userenv','SERVICE_NAME') SERVICE_NAME,
sys_context ('userenv','SESSION_EDITION_ID') SESSION_EDITION_ID,
sys_context ('userenv','SESSION_EDITION_NAME') SESSION_EDITION_NAME,
sys_context ('userenv','SESSION_USER') SESSION_USER,
sys_context ('userenv','SESSION_USERID') SESSION_USERID,
sys_context ('userenv','SESSIONID') SESSIONID,
sys_context ('userenv','SID') SID,
sys_context ('userenv','STATEMENTID') STATEMENTID,
sys_context ('userenv','TERMINAL') TERMINAL,
--APEX VALUES----------------------------------if APEX > 5.1+
v('APP_USER') V_APEX_USER, --All versions
sys_context ('APEX$SESSION', 'APP_USER') APEX_USER,
sys_context ('APEX$SESSION', 'APP_SESSION') APEX_SESSION,
sys_context ('APEX$SESSION', 'WORKSPACE_ID') APEX_WORKSPACE_ID,
sys_context ('APEX$SESSION', 'APP_ID') APEX_APP_ID,
(select version_no from apex_release) as APEX_VERSION,
--ORDS VERSION--------------------------------if ORDS > 3+
ords.installed_version ORDS_VERSION
from dual
-- where sys_context ('userenv','SESSIONID') NOT in ('SYS', 'XDB') -- <<<<< filter by user
)
unpivot include nulls (
val for name in (action, audited_cursorid, authenticated_identity, authentication_data, authentication_method,
bg_job_id, client_identifier, client_info, current_bind, current_edition_id, current_edition_name,
current_schema, current_schemaid, current_sql, current_sqln, current_sql_length,
current_user, current_userid, database_role, db_domain, db_name, db_unique_name,
dblink_info, entryid, enterprise_identity, fg_job_id, global_context_memory, global_uid,
host, identification_type, instance, instance_name, ip_address, isdba, lang, language,
module, network_protocol, nls_calendar, nls_currency, nls_date_format,
nls_date_language, nls_sort, nls_territory, os_user, policy_invoker,
proxy_enterprise_identity, proxy_user, proxy_userid, server_host,
service_name, session_edition_id, session_edition_name, session_user, session_userid,
sessionid, sid, statementid, terminal, v_apex_user, apex_user, apex_session,apex_workspace_id, apex_app_id,
apex_version, ords_version )
)
) info;

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up
Oracle APEX Capabilities (OAC)